Helpt jou met je online training maken – voor coaches & experts

Algemene Voorwaarden Train de Trainer Online

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Train de Trainer Online haar

diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

 

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die

een opdracht aan Train de Trainer Online heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Train de Trainer Online zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening.

 

1.3 Train de Trainer Online is een onderdeel van Grow2Gether en staat ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 32061207 en levert (online) advies, training & coaching op het gebied learning & development, HR en HRD.

 

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Train de Trainer Online haar diensten (mede)

met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Train de Trainer Online kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

 

1.5 Investering: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende

opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.

 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,  

       opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Train de

       Trainer Online.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer,

        waarbij derden betrokken worden.

 

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen,

       blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.  

       Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te

       komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de

       oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

2.4 Train de Trainer Online behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de

       toekomst aan te passen of te wijzigen.

 
ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN, OPDRACHTVERLENING EN OVEREENKOMST

 

3.1 Alle aanbiedingen van Train de Trainer Online hebben een geldigheidstermijn van 14

dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Train de Trainer Online is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 14 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Train de Trainer Online zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

 

3.2 Offertes van Train de Trainer Online zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die

aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Train de Trainer Online verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Train de Trainer Online zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

 

3.3 Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door: a) het doen van een bestelling

via de website of via andere (social media) kanalen van Train de Trainer Online en/of b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Train de Trainer Online en/of c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

 

3.4 Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging,

overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Train de Trainer Online genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Train de Trainer Online overeengekomen dienstverlening.

 

3.5 Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Train de Trainer Online niet tot het

verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

 
ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

 

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op

verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Train de Trainer Online de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

 

5.1 Train de Trainer Online zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en

vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Train de Trainer Online niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel. 

 

ARTIKEL 6. DUUR, AFSLUITING  EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

 

6.1 De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt

zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.

 

6.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken

op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

6.3 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, Als één van hen van

mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

 

6.4 Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere

redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Train de Trainer Online toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

 

6.5 Train de Trainer Online mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging

gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Train de Trainer Online toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Train de Trainer Online. verwacht kan worden. Train de Trainer Online behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

 

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal

deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Train de Trainer Online overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Train de Trainer Online verschuldigd.

 

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen,

kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Train de Trainer Online . Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die

Train de Trainer Online nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Train de Trainer Online daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Train de Trainer Online op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting en presentatie mogelijkheden.

 

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de

opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Train de Trainer Online .

 
ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

 

8.1 In de offerte van Train de Trainer Online staat steeds duidelijk aangegeven welke

tarieven en kosten er door Train de Trainer Online voor de daarin benoemde  werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

 

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief of exclusief BTW,

dat staat duidelijk bij de prijs bij het betreffende product In de offerte staat duidelijk of het bedrag exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 
ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

9.1 Het honorarium van Train de Trainer Online en de door haar aan opdrachtgever

doorbelaste kosten, worden door Train de Trainer Online steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Train de Trainer Online kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

 

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de

       factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

 

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Train de Trainer Online

over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Train de Trainer Online worden opgeschort, dit zonder dat Train de Trainer Online dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Train de Trainer Online in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Train de Trainer

Online of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Train de Trainer Online te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

 

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de

(deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Train de Trainer Online gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

 

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Train de Trainer

Online plaatsvinden. De termijnen worden maandelijks vanaf de dag van aankoop via een gestuurde betaallink binnen 24 uur voldaan Deze betaallink wordt aan het einde van de maand gestuurd via WhatsApp. Train de Trainer Online hanteert 3  opeenvolgende maandelijkse betalingstermijnen, tenzij uitdrukkelijke anders schriftelijk is overeen gekomen. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Train de Trainer Online gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is. Indien deelbetaling niet tijdig plaatsvinden zal de toegang tot de digitale platforms van Train de Trainer Online worden stopgezet tot de betaling is ontvangen.

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Train de Trainer Online toe te rekenen

zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

Vb.1: een deelnemer annuleert meer dan 60 dagen voorafgaand aan de overeengekomen  

datum van de start van een training, traject of coaching. De annuleringskosten bedragen 25%.

 

Vb.2: een deelnemer annuleert meer dan 30 dagen voorafgaand aan de overeengekomen  

datum van de start van een training, traject of coaching. De annuleringskosten bedragen 50%.

 

Vb.3: een deelnemer annuleert meer dan 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen  

datum van de start van een training, traject of coaching. De annuleringskosten bedragen 75%.

 

Vb.4: een deelnemer annuleert tot en met 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen  

datum van de start van een training, traject of coaching. De annuleringskosten bedragen 100%. Er is geen restitutie.

 

 

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

 

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel

mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

 

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt

worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals training, coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

 
ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

 

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van

mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

 

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door

andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Train de Trainer Online desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

 

12.3 Train de Trainer Online mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts

gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Train de Trainer Online houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 
ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

 

13.1 Train de Trainer Online en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk

voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Train de Trainer Online geleverde zaken en/of diensten.

 

13.2 Daarnaast is Train de Trainer Online nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of

uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Train de Trainer Online rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

 
ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

 

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of

gebruikt door Train de Trainer Online voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Train de Trainer Online . Datzelfde geldt ook voor de door Train de Trainer Online uitgebrachte materialen, hand-outs, rapportages en trainingsmaterialen. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze materialen, hand-outs, rapportages en trainingsmaterialen binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Train de Trainer Online. Op alle door Train de Trainer Online ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht en intellectueel eigendom.

 
ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

 

15.1 Train de Trainer Online is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent

haar opdrachtgever is bekend geworden. Train de Trainer Online houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 
ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

 

16.1 Train de Trainer Online behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training

of workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Train de Trainer Online .

 

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het

          Nederlands recht van toepassing.

 

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.